Toby Aykroyd

Toby Aykroyd

Tha Toby a’ co-òrdanachadh iomairt Wild Europe agus tha e na Iar-chathraiche air a’ Wilderness Foundation agus na Urrasair air Urras Nàdair na h-Eòrpa agus air Glèidhteachas Fundatia Charpathia (Romàinia).

Air sgàth a bhith an sàs ann an eaconamaigs, manaidseadh gnìomhachais, coilltearachd is coiteachadh phoilitigeach, tha Toby air a bhith an sàs gu tur ann an obair glèidhteachais bho 2002.

Am measg dhreuchdan eile: Urrasair is Cathraiche Buidheann Taic Maoineachaidh Maoin Fiadh-bheatha a’ BhBC, a mhaoinich 87 pròiseactan glèidhteachais air feadh an t-saoghail. Mar cho-stèidhiche Iomairt Leasachaidh nan Companaidhean Beaga, a tha fo chùmhnant aig riaghaltas na RA gus slatan-tomhais nàiseanta a stèidheachadh airson manaidseadh gnìomhachais SME.

Stiùiriche Comann nan Gnìomhachas Neo-eisimeileach. An toiseach còmhla ri Prògram Leasachaidh nan Dùthchannan Aonaichte ann am Meadhan Ameireaga.

Ghabh Toby os làimh co-chomhairleachadh is obair brosnachaidh Wild Britain ann an 2004-06. Bha sin a’ gabhail a-steach iomairtean, le aithisg air buannachdan soisio-eaconamach fiadh-àite, tro Dhualchas nàdair na h-Alba, agus fòram airson am bìobhair a thoirt air ais dhan Chuimrigh.