Dad-ddofi Prydain – Disgrifiad Swydd Ymddiriedolwr

Ystyr dad-ddofi yw adfer systemau byw hyd at bwynt lle all byd natur ofalu amdano’i hun. Wedi ei sefydlu yn 2014, Dad-ddofi Prydain (https://www.rewildingbritain.org.uk/cy/) yw’r elusen gyntaf yng Ngwledydd Prydain i ganolbwyntio ar ddad-ddofi. Ein gweledigaeth yw dad-ddofi o leiaf miliwn hectar o dir gwledydd Prydain erbyn diwedd y ganrif er budd byd natur, cymunedau ac economïau lleol.

Mae Dad-ddofi Prydain wedi cyrraedd cam cyffrous yn ei ddatblygiad. Rydym yn elusen fach sy’n tyfu, gyda phedwar o staff sy’n gyfystyr â llawn amser a grŵp cryf, ymrwymedig a phrofiadol o saith o ymddiriedolwyr.

Rydym yn canolbwyntio ar roi tri i bedwar o brojectau dad-ddofi peilot ar waith o amgylch gwledydd Prydain. Lansiwyd y project cyntaf, O’r Mynydd i’r Môr (http://www.ormynyddirmor.cymru/), yn ddiweddar yng Nghymru. Wedi ei greu mewn partneriaeth ag 11 o gyrff eraill, mae’n un o ddim ond wyth project ledled Ewrop i dderbyn grant sylweddol drwy’r Endangered Landscapes Programme newydd.

Ar yr un pryd, rydym yn gweithio i ddefnyddio ein dylanwad i sicrhau bod y sawl sy’n gwneud penderfyniadau, tirfeddianwyr a’r cyhoedd ehangach yn ystyried bod dad-ddofi yn ddull cadarn, ysbrydoledig a hyfyw o weithredu a all sicrhau buddiannau amgylcheddol, economaidd a chymdeithasol.

Rydym yn chwilio am ddau ymddiriedolwr ychwanegol a fydd yn atgyfnerthu’r bwrdd drwy eu profiad o lywodraethu, eu medrau a’u safbwyntiau amrywiol a’u brwdfrydedd dros ddad-ddofi.

Disgrifiad unigolyn

 • Diddordeb mewn dad-ddofi fel dull mentrus o weithredu sy’n cefnogi adferiad byd natur yn ogystal â darparu cyfleoedd economaidd newydd ar gyfer cymunedau gwledig.
 • Profiad sylweddol o lywodraethu mewn unrhyw sector. Mae bod yn gyfarwydd â chyrff nad-am-elw yn ddymunol ond nid yn hanfodol.
 • Dealltwriaeth o weithrediadau trefnweithiol (rheolaeth, ariannu, Adnoddau Dynol, gweithio mewn partneriaeth, ayyb). Byddai profiad o weithio gyda chyrff bychain sy’n tyfu ac yn newid yn gyflym mewn amgylchedd o bolisi ansicr ac weithiau’n heriol yn werthfawr dros ben. Byddai dealltwriaeth o’r sector busnes/menter hefyd yn fanteisiol.
 • Dull cydweithredol o weithio gydag ymddiriedolwyr, staff a chyrff sy’n bartneriaid.
 • Y gallu i gyfrannu hyd at un i ddau diwrnod y mis, yn cynnwys pedwar cyfarfod diwrnod i ymddiriedolwyr, fel arfer yn Llundain, yn ogystal â chyfarfod adolygu dau-ddiwrnod (wedi ei gyfuno fel arfer gyda thaith maes i ardal lle mae dad-ddofi eisoes ar waith neu’n cael ei gynllunio).
 • Rydym yn arbennig o awyddus i benodi siaradwr Cymraeg, sydd â dealltwriaeth o’r heriau sy’n wynebu cymunedau gwledig yng Nghymru, i’r Bwrdd.
 • Rydym hefyd yn awyddus i benodi un unigolyn gyda phrofiad ariannol helaeth gyda golwg ar olynu ein Trysorydd erbyn mis Mai 2020.
 • Rydym wedi ymrwymo i gyfleoedd cyfartal ac yn arbennig o awyddus i annog ceisiadau gan bobl nad ydyn nhw ar hyn o bryd yn cael eu cynrychioli’n ddigonol ar y Bwrdd a’r symudiad amgylcheddol ehangach.

Beth allwch chi ei ddisgwyl

 • Cymryd rhan mewn maes sy’n ysgogi, sy’n newid yn gyflym ac yn hanfodol ac sydd â’r nod o sicrhau effaith bwysig ar fioamrywiaeth ac economi gwledig y DU a chyfrannu tuag at ymdrechion i fynd i’r afael â newid hinsawdd.
 • Cyfle i wneud gwir wahaniaeth ar ran pobl a byd natur drwy helpu’r dull o lywodraethu’r corff drwyddo draw.
 • Cyfle i gydweithio gydag ymddiriedolwyr eraill a phrif reolwyr i lunio strategaeth a datblygiad corff newydd.

Rydym yn chwilio am

 • Gyngor a chefnogaeth ychwanegol yn y meysydd a restrir uchod.
 • Y gallu i ofyn cwestiynau heriol a dod â ffordd newydd o feddwl i’r bwrdd.
 • Ffynhonnell ychwanegol o gyngor annibynnol.
 • Fwy o amrywiaeth o ran persbectif a phrofiadau.

Yn ogystal â’r gofynion ffurfiol o ran cyfarfodydd, gobeithiwn y bydd yr ymddiriedolwyr yn cymryd rhan ymarferol mewn ymdrechion ehangach fel cefnogwyr ymrwymedig o’n hamcanion a’n huchelgais.

Hyd y penodiad

Termau’r penodiad fydd tair blynedd, gyda phosibilrwydd o’i ehangu am dymor pellach.

Buddion

Er mai mygedol a di-dâl yw’r rôl, byddwn yn ad-dalu unrhyw dreuliau rhesymol ac angenrheidiol.

Sut i wneud cais

Os ydych chi’n teimlo y byddech yn gallu dod â chyffro ac ymrwymiad newydd i weledigaeth yr elusen ar gyfer y dyfodol, a’ch bod yn gallu cynnig y medrau a’r profiad yr ydym yn chwilio amdanyn nhw, e-bostiwch eich CV a datganiad cefnogol mewn fformat gair i admin@rewildingbritain.org.uk i fynegi eich diddordeb.

Am ragor o wybodaeth, neu drafodaeth anffurfiol a chyfrinachol am y swyddi hyn, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost os gwelwch yn dda a gallwn drefnu i gysylltu â chi.

Dyddiad cau i ymgeiswyr: 29 Ebrill 2019, 5yp

Cyfweliadau: wythnos yn cychwyn 6 Mai 2019

Corff elusennol ymgorfforedig yw Dad-ddofi Prydain sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru (rhif 1159373), a’r Alban (rhif SCO45685).