Prosiectau peilot

Rydym yn dechrau gweithio gyda thirfeddianwyr, cymunedau a phartneriaid eraill i wireddu di-ddofi ar raddfa fawr

Successful rewilding will involve collaboration between communities and landowners 

Rydym eisiau dangos y gall di-ddofi weithio’n economaidd ac yn ecolegol. I wneud hyn, mae angen i ni weithio ar raddfa sy’n fwy nag unrhyw brosiect adfer natur presennol. Mae gweithio ar raddfa enfawr yn caniatáu i natur i sbarduno newid. Mae hefyd yn cynnig y cyfle gorau i gymunedau lleol wireddu manteision economaidd di-ddofi.

Mae gennym gynlluniau i sefydlu o leiaf tri phrosiect peilot di-ddofi arloesol ym Mhrydain dros y ddeng mlynedd nesaf. Bydd y prosiectau’n cynnig cyfle i ddangos model ymarferol o ddi-ddofi tir y gellid ei fabwysiadu a'i addasu i'w defnyddio gan eraill. Cânt eu datblygu gyda’r cymunedau lleol a fydd yn elwa o’r prosiectau.

Ein dull o weithredu

Rydym eisiau ddwyn ynghyd arbenigedd ecolegol ac economaidd, yn ogystal â gwybodaeth leol am y tir a natur y tir. Mae hyn yn golygu creu partneriaethau arloesol gyda thirfeddianwyr, cymunedau, y rhai sy'n gweithio ar y tir, busnesau, cyrff statudol ac arbenigwyr perthnasol eraill. Rydym eisoes yn cael sgyrsiau mewn nifer o ardaloedd lle ceir diddordeb, a lle mae maint y tir yn briodol ar gyfer di-ddofi.

Gyda phob partneriaeth rydym yn bwriadu:

 • Cynnal astudiaethau dichonoldeb i asesu’r potensial ecolegol a’r cyfleoedd economaidd-gymdeithasol posibl, gan gymharu’r dull rheoli’r tir cyfredol â manteision posibl di-ddofi.
 • Datblygu gweledigaeth ar y cyd ar gyfer di-ddofi – gan adeiladu ar fentrau cadwraeth byd natur llai sydd eisoes yn bodoli, ac ymuno â nhw.
 • Datblygu achos busnes ar gyfer pob ardal beilot i ddenu buddsoddiad ar gyfer mentrau sy'n seiliedig ar natur (e.e. eco-dwristiaeth, cynaeafu cynhyrchion gwyllt yn gynaliadwy, hela cynaliadwy, taliad am wasanaethau ecosystemau)
 • Helpu partïon sydd â diddordeb i sefydlu mentrau sy’n seiliedig ar natur, ac sy’n ysgogi economi ehangach.
 • Ymgymryd â phrosiectau adfer, gan ail-sefydlu prosesau naturiol drwy flocio draeniau, cael gwared ar ffensys neu bwysau pori, asesu pa mor ddymunol yw ailgyflwyno rhywogaethau coll ac ati.
 • Ymchwilio i fodelau ymarferol llywodraethu a rheoli tir, a fydd yn sicrhau y caiff y tir ei ddiogelu ac sy’n dwyn manteision ar y cyd.

Ein rôl

Er mwyn cefnogi’r partneriaethau hyn byddwn yn:

 • Dwyn ynghyd y wybodaeth leol, y sgiliau ymarferol, y sgiliau busnes a’r sgiliau entrepreneuraidd a’r arbenigedd sydd eu hangen i gefnogi partneriaethau wrth roi di-ddofi ar waith
 • Cefnogi ymgyrchoedd codi arian ar gyfer ardaloedd di-ddofi drwy ffynonellau elusennol , dyngarol a hefyd y llywodraeth a mentrau.
 • Nodi ymchwil perthnasol a’i gyflwyno– er enghraifft ymchwil am di-ddofi a datblygu economïau sy'n seiliedig ar fyd natur.
 • Adeiladu rhwydweithiau a rhannu’r hyn sy’n cael ei ddysgu â’r prosiectau peilot
 • Datblygu model a phecynnau cymorth ar gyfer di-ddofi ar raddfa fawr y gellir eu rhannu gydag eraill
 • Nodi’r newidiadau polisi sydd angen eu gwneud ar gyfer cyflwyno prosiectau peilot di-ddofi, a gwthio iddynt gael eu cyflwyno
 • Gweithio gyda sefydliadau ymchwil i sefydlu mannau cychwyn, monitro ecolegol parhaus ac ymchwil