Di-ddofi

Mae'n ymwneud ag adfer systemau byw ac adeiladu cymunedau cryf.

Di-ddofi

Di-ddofi yw adfer ecosystemau ar raddfa fawr, lle gall byd natur ofalu am ei hunan. Mae'n ceisio adfer prosesau naturiol a lle bo'n briodol, rhywogaethau coll - gan eu galluogi i lunio'r tirlun a’r cynefinoedd sydd o’i mewn.

Mae di-ddofi’n annog cydbwysedd rhwng pobl a gweddill byd natur lle y gall pob un ffynnu. Mae'n darparu cyfleoedd i gymunedau i arallgyfeirio a chreu economïau sy'n seiliedig ar natur; ar gyfer systemau byw i ddarparu’r swyddogaethau ecolegol y mae pob un ohonom yn dibynnu arnynt; ac i bobl ail-gysylltu â natur gwyllt.

Credwn mewn pedair egwyddor di-ddofi

  1. Mae pobl, cymunedau a bywoliaeth yn allweddol Mae pobl, cymunedau a bywoliaeth yn allweddol Mae di-ddofi yn ddull dewisol o reoli tir. Mae'n dibynnu ar bobl sy’n penderfynu archwilio dyfodol amgen ar gyfer y tir ac ar gyfer pobl.
  2. Mae prosesau naturiol yn pennu canlyniadau Mae prosesau naturiol yn pennu canlyniadau Nid yw di-ddofi yn anelu at gyrraedd unrhyw fan gwyn a ddiffinnir gan ddynolryw nag unrhyw gyflwr terfynol. Dilyna gwrs naturiol byd natur.
  3. Gwaith sydd ar raddfa byd natur Gwaith sydd ar raddfa byd natur Mae di-ddofi angen maint digonol o le fel y gall byd natur adfer prosesau naturiol a chreu unedau ecolegol cydlynol.
  4. Manteision sy’n rhai tymor hir Manteision sy’n rhai tymor hir Mae di-ddofi yn gyfle i adael etifeddiaeth gadarnhaol ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. Dylid cael ei sicrhau ar gyfer y tymor hir. Darllenwch ein hegwyddorion di-ddofi

Adfywio’r tir

Mae di-ddofi’n ffordd wych i adael i fyd natur adennill yn llawn gan ddarparu cyfleoedd newydd i gymunedau. Mae’n dod â chyfoeth o fywyd yn ôl i’r tir– mwy o anifeiliaid ac adar, mwy o goed a phlanhigion, mwy o gyfleoedd i fywyd dynol i ffynnu.

Nid cymryd lle ffermio, coedwigaeth na gweithgareddau megis hela a physgota y mae di-ddofi. Mae'n cynhyrchu brithwaith o gynefinoedd amrywiol sy'n cynnal mosaig o weithgareddau economaidd sy’n fwyfwy gyfoethog. Wrth i ddi-ddofi ddechrau ymffurfio, gallai adfywio cymunedau lleol hefyd yn elwa o bobl fwy eang.

Sut mae di-ddofi’n edrych?

Chwe rheswm dros ddewis di-ddofi

  1. Helpu adfer byd natur Mae ein hecosystemau wedi torri ac mae byd natur yn cael trafferth – mae 56% o rywogaethau yn y Deyrnas Unedig yn dirywio ac mae 15% dan fygythiad o ddiflannu. Mae bioamrywiaeth angen digon o le i ffynnu.
  2. Adfywio cymunedau Gellir di-ddofi rymuso cymunedau gwledig i arallgyfeirio eu heconomïau, a chynllunio ar gyfer dyfodol sydd â chyfleoedd newydd, gan leihau’r angen i ddibynnu ar grantiau a chymorthdaliadau i raddau helaeth iawn.
  3. Edrych ar ôl ein hunain Mae ecosystemau naturiol yn well ar gyfer atal llifogydd, storio carbon, ein cadw ni'n iach a darparu awyr lân, dŵr, bwyd a thanwydd.
  4. Ein cadw’n iach Mae profi natur gwyllt yn helpu pobl i ailgysylltu â’r blaned byw. Mae hyn yn gwella ein hiechyd a'n lles, ac yn adeiladu ymdeimlad cyffredin o ddynoliaeth.
  5. Rhywogaethau coll yn dychwelyd Mae llawer o rywogaethau pwysig wedi diflannu o Brydain dros y canrifoedd. Mae hyn yn cynnwys nifer o adar a mamaliaid. Gellir di-ddofi helpu i ddod â nhw yn ôl.
  6. Etifeddiaeth gadarnhaol Mae di-ddofi’n cynnig cyfle gwych i adael ein tirweddau a’n cymunedau gwledig mewn cyflwr gwell nag y maent heddiw, er budd cenedlaethau'r dyfodol.

“Rewilding holds out hope of a richer living planet that can once more fill our lives with wonder and enchantment.”

George Monbiot, author and campaigner