An iolaire-mhara

An iolaire-mhara

Nuair a chaidh i à bith: 1916

Adhbhar:Togail uighean, sgiùrsadh

Inbhe: Thugadh an iolaire-mhara air ais a Rùm ann an 1975, agus tha i air sgaoileadh air taobh an iar Alba. Cha do dh’obraich a’ chùis gus a toirt air ais a Shasainn fhathast air sgàth adhbharan politigeach.

← A’ chorra bhàn     Muc-mhara ghlas →

Till gu toirt air ais ghnèithean