O'r Mynydd i'r Môr

Ein prosiect cyntaf yng nghanolbarth Cymru yn gyfle i ddangos bod modd sicrhau dyfodol gwahanol i dir a môr, sy’n gweithio i bobl a byd natur.

Menter ydy O’r Mynydd i’r Môr sydd â’r nod o adfer ecosystemau ffyniannus ac economi lleol gwydn, ar raddfa na welwyd erioed o’r blaen yn Prydain.

Bydd y project yn dod ag un ardal di-fwlch, llawn byd natur, sy’n ymestyn o fryniau Pumlumon – yr ardal uchaf yng nghanolbarth Cymru – i lawr drwy gymoedd coediog i aber Dyfi ac allan i Fae Ceredigion, ynghyd. O fewn pum mlynedd bydd yn cynnwys o leiaf 10,000 hectar o dir a 24,800 hectar o fôr.

Bydd O’r Mynydd i’r Môr yn cynnwys:

  • adfer prosesau naturiol sy’n darparu’r gweithrediadau ecolegol yr ydym i gyd yn dibynnu arnyn nhw
  • dod a chymunedau ynghyd i greu gweledigaeth ar y cyd ar gyfer y dyfodol
  • cefnogi’r economi lleol er mwyn arall-gyfeirio a sefydlu mentrau newydd sy’n seiliedig ar fyd natur.

O ganlyniad, bydd mwy o gyfleoedd i gymunedau ac ymwelwyr â chanolbarth Cymru ailgysylltu gyda threftadaeth naturiol a diwylliannol cyfoethog yr ardal.

www.ormynyddirmor.cymru

Cydbwysedd arloesol

O lunio egwyddorion sefydlol y GIC i ddyfeisio technolegau sydd wedi lledaenu ledled y byd, mae gan Gymru hanes hir o arwain y ffordd gyda syniadau newydd.

Yn yr unfed ganrif ar bymtheg, cyhoeddodd y mathemategydd Robert Recorde lyfr yn cynnwys y defnydd cyntaf o’r arwydd hafal (=). Erbyn hyn, dyma symbol byd-eang cydbwysedd.

Mae O’r Mynydd i’r Môr yn gyfle i gymunedau canolbarth Cymru ddod o hyd i synnwyr newydd o gydbwysedd, rhwng menter dynol a gweddill byd natur.

Mae cais llwyddiannus i’r Rhaglen Tirluniau mewn Perygl yn golygu bod £3.4 miliwn o ariannu wedi ei sicrhau ar gyfer O’r Mynydd i’r Môr dros bum mlynedd.

Dyma arian newydd, o’r tu allan i Gymru. Bydd yn cefnogi ymdrech sylweddol, cynaledig i greu cyfleoedd newydd yn ardal y project, ac isadeiledd i wireddu newid i’r dyfodol.

Dad-ddofi Prydain sy’n arwain ffurfio’r prosiect mewn cydweithrediad â Coed Cadw. Maent yn gyfrifol am gyflawni amcanion O’r Mynydd i’r Môr ochr yn ochr â phartneriaid eraill y prosiect, ecodyfi, Cymdeithas Cadwraeth y Môr, Ymddiriedolaeth Natur Sir Drefaldwyn, Ardal Cadwraeth Arbennig Forol, RSPB Cymru, WWF, Sefydliad Tir Gwyllt Cymru a Cadwraeth Morfilod a Dolffiniaid.

Arwain yn lleol

I wireddu gweledigaeth ar y raddfa hon, mae angen ymdrech cydlynol rhwng tirfeddianwyr, cymunedau, ffermwyr, pysgotwyr, coedwigwyr, cyrff cyhoeddus, cyrff anllywodraethol, busnesau ac arbenigwyr perthnasol.

Mae partneriaeth O’r Mynydd i’r Môr a arweinir yn lleol yn cael ei sefydlu i gyd-reoli’r project gydag endid gyfreithiol sy’n caniatáu rhannu refeniw a buddion eraill.

Bydd pobl leol – gwarchodwyr y tir a’r môr, a’r gymuned ehangach – yn chwarae rhan hanfodol mewn llunio a chyd-gynllunio’r project. 

Beth nesaf?

Gyda’r arian wedi ei sicrhau, mae’r prosiect wedi penodi cyfarwyddwr prosiect, Melanie Newton. Os hoffech chi gadw mewn cysylltiad gydag O’r Mynydd i’r Môr, gallwch arwyddo i gael y diweddaraf ar e-bost ar www.ormynyddirmor.cymru

Ac os hoffech chi weld mwy o brosiectau fel O’r Mynydd i’r Môr yn siâp, cefnogwch Dad-ddofi Prydain.