O'r Mynydd i'r Môr

Mae O'r Mynydd i'r Môr yn brosiect pum mlynedd cydweithredol sy’n anelu at adfer amgylchedd ac economi ffyniannus ar draws canolbarth Cymru, drwy gynnig grantiau a chymorth i fusnesau a sefydliadau lleol sy’n rhannu’r weledigaeth.

Rydym yn hynod falch o fod wedi helpu i roi O’r Mynydd i’r Môr ar waith. Mae’n brosiect ysbrydoledig am adfer natur, sicrhau budd i gymunedau gwledig a chefnogi’r economi leol – ar raddfa nas gwelwyd erioed o’r blaen ym Mhrydain. Gobeithiwn y bydd yn llwyddiant aruthrol.

Nod y prosiect yw cysylltu ardal gyforiog o natur sy’n ymestyn o fynyddoedd Pumlumon i lawr i aber yr afon Dyfi ac i Fae Ceredigion, gan roi hwb i’r economi leol, drwy gyfleoedd ar gyfer mentrau a dulliau cynhyrchu newydd ac amrywiol sy’n seiliedig ar natur.

Gallai’r fenter helpu i gynyddu poblogaethau bywyd gwyllt cynhenid megis bele’r coed, ystlumod trwyn pedol a chimychiaid, yn sgil adfer ac ehangu cynefinoedd o bwysigrwydd byd-eang megis prysg mynyddig, gorgors, glaswelltir, morfeydd heli a riffiau byw.

Mae’r mathau o fentrau a allai elwa o gael eu hariannu gan y prosiect yn cynnwys unrhyw beth o sefydlu busnesau seiliedig ar natur sydd o fudd cymdeithasol ac economaidd, i weithio gyda ffermwyr i ddatblygu syniadau ar gyfer rheoli tir. Gobeithir y bydd y ceisiadau am y cynllun grantiau’n agor yn hydref 2020, yn dilyn cyfnod o ymgynghori cymunedol dwys.

Ein rôl ni

Chwaraeodd Ailwylltio Prydain rôl allweddol yn sicrhau £3.4 miliwn ar gyfer O’r Mynydd i’r Môr yn 2018, cyn chwarae rôl tymor byr yn arwain y broses o ffurfio’r prosiect, yna rhoi’r gorau i fod yn rhan o bartneriaeth y prosiect yn Hydref 2019.

Dyfodol y prosiect

Mae gan ardal Mynyddoedd y Cambria dreftadaeth ddiwylliannol a naturiol gyfoethog, ond – fel yng ngweddill Cymru – mae ei bywyd gwyllt yn dirywio ac mae’n wynebu ansicrwydd economaidd yn sgil Brexit.

Mae O’r Mynydd i’r Môr am daclo’r heriau hyn drwy weithio gyda’r gymuned i helpu i wella’r dirwedd, ffermio a’r economi leol - gan ganiatáu i natur a busnesau ffynnu.

Nid yw’r fenter yn golygu dweud wrth bobl beth i’w wneud â’u tir, na phrynu tir. Y flaenoriaeth yw gweithio gyda’r perchnogion tir presennol, a’r rhai sy’n byw ac yn gweithio’n lleol, i hyrwyddo gweithredu a fydd yn creu dyfodol cynaliadwy, gan gefnogi ffermio traddodiadol a busnesau lleol ar yr un pryd.

Partneriaid O’r Mynydd i’r Môr yw Cymdeithas Cadwraeth y Môr, Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Sir Drefaldwyn, Ardal Cadwraeth Forol Arbennig Pen Llyn a’r Sarnau, RSPB, Coed Cadw, WWF, a Cadwraeth Morfilod a Dolffiniaid.