Economïau sy'n seiliedig ar fyd natur

Rydym am i ddi-ddofi adfywio cymunedau gwledig, drwy greu economïau lleol cynaliadwy sy'n seiliedig ar fyd natur.

Mae gan dd-ddofi’r botensial i ysgogi economi sy'n seiliedig ar fyd natur, a fyddai'n darparu swyddi newydd a chyffrous i alluogi pobl ifanc i aros yn eu cymunedau, dysgu sgiliau newydd, magu teulu a hefyd gynnal bywiogrwydd yr ardal.

Mae di-ddofi’n ddibynnol ar bobl yn penderfynu ar y cyd i archwilio dyfodol amgen i’r tir. Mae’r rhai sy'n berchen ar y tir ac yn ennill eu bywoliaeth ohono yn ganolog i’r penderfyniad hwn.

Wrth sefydlu ardaloedd di-ddofi, ac ymdrechu i wneud y rhain yn gyrchfannau o'r radd flaenaf ar gyfer twristiaeth byd natur, daw’r potensial i ddod â manteision economaidd sylweddol drwy dwristiaeth yn unig. Byddai'r rhan fwyaf o'r manteision hyn, gan gynnwys swyddi ac incwm, yn codi yn lleol a byddant ar gael i’w rhannu.

Gwyddom wrth edrych ar enghreifftiau ledled y byd bod:

  • Parciau Cenedlaethol a gwarchodfeydd natur yn cael tua wyth biliwn o ymweliadau bob blwyddyn - sy’n cyfrannu tua £450 biliwn at economïau lleol.
  • Twristiaeth ar hyn o bryd yn cynhyrchu mwy o refeniw ac yn darparu mwy o swyddi ar gyfer y sector gwledig ym Mhrydain na ffermio - gan gynhyrchu £18.6 biliwn i’r economi wledig a darparu 340,000 o swyddi llawn amser
  • Y farchnad ar gyfer twristiaeth byd natur yn Ewrop yn cynyddu ar gyfradd sy’n chwe gwaith yn fwy na thwristiaeth gyffredinol.
  • Dros 65% o gyfanswm cost taith wyliau dwristiaeth antur awyr agored arferol yn aros yn yr economi leol.
  • Amcangyfrifon yn dangos bod dros filiwn o deithiau yn cael eu gwneud i wylio bywyd gwyllt yn bennaf yn yr Alban yn unig. Amcangyfrifir bod twristiaeth sy’n seiliedig ar fyd natur yn werth £1.4 biliwn i economi'r Alban, ac yn creu 39,000 o swyddi cysylltiedig.
  • Er enghraifft, mae dolffiniaid yr Alban Moray Firth yn cynhyrchu £9 miliwn y flwyddyn gan dwristiaeth. Gallai dolphin 50 oed gynhyrchu £4. 5miliwn yn ystod ei oes.

Ar ben hyn, mae buddion rhagamcan gan (i) hela a physgota cynaliadwy , coedwigaeth, a chynaeafu cynhyrchion naturiol gwyllt mewn ardaloedd byffer a ii) taliadau ar gyfer ecosystem gwasanaethau (e.e. ar gyfer gwaith adfer mawndiroedd, adfywio coetiroedd, lliniaru llifogydd a storio carbon). Gallai’r cyfleoedd hyn gynnig dyfodol economaidd sy’n fwy cynaliadwy na'r defnydd traddodiadol o dir, yn enwedig mewn ardaloedd mwy anghysbell.