Beth yw di-ddofi?

Mae di-ddofi’n esgor ar lu o blanhigion a bywyd gwyllt, gan greu cyfleoedd i bobl ffynnu’n gymdeithasol ac yn economaidd.

Carrifran 2015 Dengys Carrifran yng Ngororau’r Alban sut mae bryniau moel yn cael eu trawsffurfio’n goetir llewyrchus sy’n llawn o liwiau a chân adar. Mae e’n rhan o fenter ddi-ddofi Ymddiriedolaeth Coedwigoedd y Gororau. Darllenwch fwy am hyn, ac am rai eraill sy’n adfer byd natur ym Mhrydain.

Photo: Borders Forest Trust

Carrifran 2015

Carrifran 2015 Dengys Carrifran yng Ngororau’r Alban sut mae bryniau moel yn cael eu trawsffurfio’n goetir llewyrchus sy’n llawn o liwiau a chân adar. Mae e’n rhan o fenter ddi-ddofi Ymddiriedolaeth Coedwigoedd y Gororau. Darllenwch fwy am hyn, ac am rai eraill sy’n adfer byd natur ym Mhrydain.

Photo: Borders Forest Trust

Carrifran 1999 Pan aeth grŵp Coed gwyllt Carrifran i gwm Carrifran yn 1999, roedd e mewn cyflwr gwael gan fod defaid wedi bod yn pori yno ers blynyddoedd. Plannodd y grŵp hanner miliwn o goed yn ystod y ddeng mlynedd gyntaf ar ôl dechrau ar y gwaith. O hyn allan, bydd y coetiroedd yn ehangu mewn ffordd sy’n fwy graddol a naturiol.

Photo: Borders Forest Trust

Carrifran 1999

Carrifran 1999 Pan aeth grŵp Coed gwyllt Carrifran i gwm Carrifran yn 1999, roedd e mewn cyflwr gwael gan fod defaid wedi bod yn pori yno ers blynyddoedd. Plannodd y grŵp hanner miliwn o goed yn ystod y ddeng mlynedd gyntaf ar ôl dechrau ar y gwaith. O hyn allan, bydd y coetiroedd yn ehangu mewn ffordd sy’n fwy graddol a naturiol.

Photo: Borders Forest Trust

Coedwig law Geltaidd Mae olion o goedwigoedd glaw yn bodoli ym Mhrydain. Mae’r ardaloedd olaf o goetiroedd derw’r Iwerydd hyn, fel Coed Felinrhyd yng Nghymru yn gynefinoedd cyfoethog o goed, cennau, mwswgl a rhedyn. Byddai modd i’r cynefinoedd anghredadwy hyn ymledu drwy di-ddofi.

Photo: scotlandbigpicture.com

Coedwig law Geltaidd

Coedwig law Geltaidd Mae olion o goedwigoedd glaw yn bodoli ym Mhrydain. Mae’r ardaloedd olaf o goetiroedd derw’r Iwerydd hyn, fel Coed Felinrhyd yng Nghymru yn gynefinoedd cyfoethog o goed, cennau, mwswgl a rhedyn. Byddai modd i’r cynefinoedd anghredadwy hyn ymledu drwy di-ddofi.

Photo: scotlandbigpicture.com

Economïau a seilir ar fyd natur Bydda’n bosib i ddi-ddofi defnyddio dull a seilir ar barthau a chefnogi economïau a seilir ar natur felly. Dynodir ardal graidd o dir ar gyfer adfer byd natur a cheir dim ond gweithgarwch dynol ysgafn yma. Mae parth byffer yn cynal pysgota hamdden, coedwigaeth, da byw a mwy.

Photo: scotlandbigpicture.com

Economïau a seilir ar fyd natur

Economïau a seilir ar fyd natur Bydda’n bosib i ddi-ddofi defnyddio dull a seilir ar barthau a chefnogi economïau a seilir ar natur felly. Dynodir ardal graidd o dir ar gyfer adfer byd natur a cheir dim ond gweithgarwch dynol ysgafn yma. Mae parth byffer yn cynal pysgota hamdden, coedwigaeth, da byw a mwy.

Photo: scotlandbigpicture.com

O fabannod i oedolion Mae llawer o goetiroedd brodorol Prydain erbyn hyn yn marw, a hynny fel arfer oherwydd bod ceirw neu ddefaid yn pori, a bwyta egin coed ifanc. Lle bynnag y bydd coetiroedd yn adfywio, gellir gweld coed o bob oed, o’r ifancaf i’r hynaf. Fel y rhain, ym mynyddoedd y Cairngorms, er enghraifft.

Photo: scotlandbigpicture.com

O fabannod i oedolion

O fabannod i oedolion Mae llawer o goetiroedd brodorol Prydain erbyn hyn yn marw, a hynny fel arfer oherwydd bod ceirw neu ddefaid yn pori, a bwyta egin coed ifanc. Lle bynnag y bydd coetiroedd yn adfywio, gellir gweld coed o bob oed, o’r ifancaf i’r hynaf. Fel y rhain, ym mynyddoedd y Cairngorms, er enghraifft.

Photo: scotlandbigpicture.com

Mynd ar drywydd ceirw Mae ceirw yn bodoli mewn niferoedd sy’n anaturiol o fawr mewn rhai mannau ym Mhrydain, yn enwedig yn yr Alban. Mae’r poblogaethau sy’n cynyddu ar frys yn atal y coed rhag tyfu. Heb ysglyfaethwyr naturiol, peth tebycaf bydd angen i bobl cwlio ceirw am byth.

Photo: scotlandbigpicture.com

Mynd ar drywydd ceirw

Mynd ar drywydd ceirw Mae ceirw yn bodoli mewn niferoedd sy’n anaturiol o fawr mewn rhai mannau ym Mhrydain, yn enwedig yn yr Alban. Mae’r poblogaethau sy’n cynyddu ar frys yn atal y coed rhag tyfu. Heb ysglyfaethwyr naturiol, peth tebycaf bydd angen i bobl cwlio ceirw am byth.

Photo: scotlandbigpicture.com

Y pethau bychain Mae di-ddofi’n ymwneud â digonedd. Mae hynny’n golygu bod digonedd o bob agwedd ar fyd natur, nid coed yn unig. Mae pryfed ac anifeiliaid bach yn ffynnu pan fydd blodau, planhigion a ffyngoedd yn ffynnu. Maent yn borthiant ar gyfer y rhai sy’n uwch yn y gadwyn bwyd.

Photo: scotlandbigpicture.com

Y pethau bychain

Y pethau bychain Mae di-ddofi’n ymwneud â digonedd. Mae hynny’n golygu bod digonedd o bob agwedd ar fyd natur, nid coed yn unig. Mae pryfed ac anifeiliaid bach yn ffynnu pan fydd blodau, planhigion a ffyngoedd yn ffynnu. Maent yn borthiant ar gyfer y rhai sy’n uwch yn y gadwyn bwyd.

Photo: scotlandbigpicture.com

Peirianneg naturiolMae di-ddofi’n gadael i fyd natur lunio’r dirwedd. Mae’r afanc yn rhan ddisglair o hynny – gan greu argaeau a phyllau wrth idynt gnoi’n fanwl, sy’n cynnal ystod o fywyd gwyllt. Rhai eraill sy’n bwysig o ran llunio’r tir yw’r lyncs a’r blaidd.

Photo: scotlandbigpicture.com

Peirianneg naturiol

Peirianneg naturiolMae di-ddofi’n gadael i fyd natur lunio’r dirwedd. Mae’r afanc yn rhan ddisglair o hynny – gan greu argaeau a phyllau wrth idynt gnoi’n fanwl, sy’n cynnal ystod o fywyd gwyllt. Rhai eraill sy’n bwysig o ran llunio’r tir yw’r lyncs a’r blaidd.

Photo: scotlandbigpicture.com

Systemau bywMae tirlun sydd wedi cael ei ddi-ddofi’n adfer systemau byw, fel y gallent ddechrau gweithio fel y dylent. Mae hyn yn golygu bydd modd i geirw fyw yn y coetiroedd sy’n frodorol iddynt, mewn niferoedd y gall y tir eu cynnal, heb orfod dibynnu ar bobl i’w bwydo.

Photo: scotlandbigpicture.com

Systemau byw

Systemau bywMae tirlun sydd wedi cael ei ddi-ddofi’n adfer systemau byw, fel y gallent ddechrau gweithio fel y dylent. Mae hyn yn golygu bydd modd i geirw fyw yn y coetiroedd sy’n frodorol iddynt, mewn niferoedd y gall y tir eu cynnal, heb orfod dibynnu ar bobl i’w bwydo.

Photo: scotlandbigpicture.com

Byd natur a phobl Nid yw di-ddofi’n cau pobl allan. Nid yw byd natur yn gallu goresgyn pan fydd, torri, mwyngloddio, echdynnu a dinistrio, ond rydym ni’n rhan o fyd natur. Mae’n bosib i ni fwynau bod yng nghanol y coed, y meysydd a’r bywyd gwyllt toreithiog, a defnyddio byd natur yn ddoeth yr un pryd.

Photo: scotlanbigpicture.com

Byd natur a phobl

Byd natur a phobl Nid yw di-ddofi’n cau pobl allan. Nid yw byd natur yn gallu goresgyn pan fydd, torri, mwyngloddio, echdynnu a dinistrio, ond rydym ni’n rhan o fyd natur. Mae’n bosib i ni fwynau bod yng nghanol y coed, y meysydd a’r bywyd gwyllt toreithiog, a defnyddio byd natur yn ddoeth yr un pryd.

Photo: scotlanbigpicture.com

Trigolion y coedDiflannodd lawer o rywogiaethau Prydain pan ddiflanodd eu cartrefi oedd fel arfer yn goetiroedd neu’n goedwigoedd. Pe allem ysgogi bioamrywiaeth, gallem ailsefydlu cartrefi ar gyfer y bele, y wiwer goch, gwahanol rywogaethau o dylluanod, ystlumod a llawer mwy.

Photo: scotlandbigpicture.com

Trigolion y coed

Trigolion y coedDiflannodd lawer o rywogiaethau Prydain pan ddiflanodd eu cartrefi oedd fel arfer yn goetiroedd neu’n goedwigoedd. Pe allem ysgogi bioamrywiaeth, gallem ailsefydlu cartrefi ar gyfer y bele, y wiwer goch, gwahanol rywogaethau o dylluanod, ystlumod a llawer mwy.

Photo: scotlandbigpicture.com