Ailgyflwyno

Mae ail-gyflwyno rhywogaethau diflanedig yn ganolog i ailwylltio ym Mhrydain

Dros y canrifoedd, mae Prydain wedi colli llawer o rywogaethau allweddol. Nid tlysau’r ecosystem yn unig mae’r rhywogaethau hyn, sef afancod, baedd a'r lyncs, ond mae’r gwaith a wnân fel peirianwyr ecosystemau ac yn hanfodol ar gyfer amgylchedd naturiol llewyrchus.

Gwyddom bellach bod yr ysglyfaethwyr mwyaf, fel y lynx a'r blaidd, yn chwarae rôl ganolog mewn ecosystemau iach. Maent yn sbarduno prosesau ecolegol o frig y gadwyn fwyd i'r gwaelod. Gelwir hyn yn rhaeadru troffig. Gwelwch y ffilm fer. (4.5 min) Mae sut mae bleiddiaid yn newid afonydd yn enghraifft o hyn.

Mae darganfod rhaeadru troffig yn dangos nad yw systemau byw yn gweithio'n iawn lle mae anifeiliaid mawr ar goll. Dyna pam mae ailgyflwyno rhywogaethau allweddol yn elfen allweddol o ddi-ddofi.

Dylid gwneud asesiad o'r rhywogaethau allweddol coll mewn unrhyw ardal di-ddofi. Ni ddylai ailgyflwyno ddigwydd heb gefnogaeth a chydsyniad cyhoeddus eang. Dylai’r cymunedau a’r tirfeddianwyr lleol fod yn rhan o’r penderfyniad terfynol. Rydym yn cymryd golwg tymor hir, gan gydnabod y gall fod mai penderfyniad i genedlaethau’r dyfodol fydd ailgyflwyno rhai o’r rhywogaethau.