Amdanom ni

Mae Di-ddofi Prydain yn elusen a sefydlwyd gan bobl sy’n angerddol am fyd natur ac eisiau gweld dyfodol amgen ar gyfer y tir.

Amdanom ni

Mae Di-ddofi Prydain yn bodoli oherwydd bod pobl eisiau i ni fodoli. Sbardun Di-ddofi Prydain oedd syniad a gafwyd yn 2013, yn dilyn cyhoeddi llyfr o’r enw ‘Feral,’ gan George Monbiot. Ysbrydolwyd ‘Feral’ gan y rhai oedd yn arloesi di-ddofi ym Mhrydain, a daeth ‘Feral’ â di-ddofi o fewn cyrraedd cynulleidfa ehangach. Ysgogodd drafodaeth, dadl a chyffro ymhlith cadwraethwyr, rheolwyr tir a'r cyhoedd yn gyffredinol.

Yn dilyn ymgynghoriad ag amrywiaeth eang o bobl a sefydliadau, lansiwyd Di-ddofi Prydain yn elusen gofrestredig yng Nghymru, yr Alban a Lloegr yn 2015. Mae Bwrdd Ymddiriedolwyr (gweler isod) yn llywodraethu ein gwaith.

Ein dyheadau

Gwrthdroi colli bioamrywiaeth mewn ardaloedd allweddol mawr o dir a môr

Gwrthdroi colli bioamrywiaeth mewn ardaloedd allweddol mawr o dir a môr

Adfer systemau ecolegol fel eu bod yn weithiol ac yn hydwyth

Adfer systemau ecolegol fel eu bod yn weithiol ac yn hydwyth

Ailennyn brwdfrydedd 
pobl am y byd naturiol

Ailennyn brwdfrydedd
pobl am y byd naturiol

Adfywio’r economi lleol mewn 
ffyrddd sy’n gweithio’n ecolegol

Adfywio’r economi lleol mewn
ffyrddd sy’n gweithio’n ecolegol

Ail-gyfannu byd natur a’r 
gymdeithas er lles y ddau

Ail-gyfannu byd natur a’r
gymdeithas er lles y ddau

Ail-gyflwyno’r rhywogaethau coll 
allweddol lle mae’n gwneud synnwyr

Ail-gyflwyno’r rhywogaethau coll
allweddol lle mae’n gwneud synnwyr

Ein pobl

Rebecca Wrigley, Cyfarwyddwr

Rebecca WrigleyMae Rebecca yn un o sylfaenwyr Di-ddofi Prydain ac mae hi'n gweithio fel cyfarwyddwr, tra bydd Helen Meech ar gyfnod mamolaeth. Mae hi wedi gweithio yn y sector cyhoeddus a’r sector gwirfoddol am 23 o flynyddoedd, gan weithio ar lefel uwch reolwyr am 15 o flynyddoedd .

Mae Rebecca wedi datblygu, rheoli a gweithredu rhaglenni datblygu cadwraeth a rhaglenni cymunedol ar lefel leol, genedlaethol a rhyngwladol yn y Deyrnas Unedig, Mecsico, Uganda a’r Seland Newydd. Ei harbenigedd penodol yw ymgysylltu â chymunedau lleol wrth wneud penderfyniadau am y tir a’i adnoddau.

Alastair Driver, Cyfarwyddwr - Cymru a Lloegr

Mae Alastair yn adnabyddus o fewn cadwraeth meysydd rheoli dalgylchoedd. Fe'i penodwyd yn swyddog cadwraeth dalgylch yr afon Tafwys yn 1984. Dyna oedd y tro cyntaf i swyddog gael ei benodi i’r rôl honno, a gweithiodd yno am 18 o flynyddoedd.

Alastair oedd Pennaeth Cadwraeth Asiantaeth yr Amgylchedd o fis Hydref 2002 tan fis Medi 2016. Mae e'n Gymrawd y Sefydliad Ecoleg a Rheoli Amgylcheddol ac mae e'n Athro Anrhydeddus mewn Rheolaeth Amgylcheddol Gymhwysol ym Mhrifysgol Caerwysg.

Rewilding Britain Board of Trustees

We are a charity governed by a Board of Trustees. The present board comprises

Noddwyr a chefnogwyr

Rydym yn hynod oddiolchgar i’n prif noddwyr. Ni fyddai Ail-Wylltio Prydain wedi llwyddo heb gefnogaeth ariannol y cymdeithasau hyn.

  • Lund Trust
  • Esmée Fairbairn Foundation
  • Garfield Weston Foundation
  • Mark and Mo Constantine
  • The Ecology Trust
  • Oak Foundation

Rydym yn ddiolchgar i George Monbiot sy’n dal yn un o’n prif gefnogwyr. Yn ogystal â hyn, mae llawer o bobl a chymdeithasau yn cynnig cefnogaeth ymgynghorol ac arweiniad i Ail-Wylltio Prydain. Diolch i chi i gyd.